דניאל 10:12 Hebrew Bible

 

ךירבדב יתאב־ינאו

 

 

I have come for thy words